בתוקף סמכותי לפי סעיף 19יב לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 1 )להלן – החוק(, ולאחר התייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם התשנ"ח-1998
מוגבלות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 19סז לחוק, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: פרק א': פרשנות. 1 בתקנות אלה – "אירוע" – הרצאה, כנס, עצרת, משחק או מפגן ספורט, טקס או כל אירוע אחר הנערך
בפני קהל בלתי מסוים, בתשלום או שלא בתשלום, ושאינו שירות הדרכה או הכשרה, כהגדרתו בסימן י"ג בפרק ה' או שירות ספורט או פנאי כהגדרתו בסימן י"ט בפרק ה';