הנגשת אתר אינטרנט

מהו אתר – אתר אינטרנט / יישומון הינם אמצעי להפצת שירות / מידע  אודות השירות..

אתר המחויב בהנגשה הוא אתר ישראלי, הנותן מידע או שירות לציבור גם אם המידע ניתן בשפות זרות.

הנגשת אתר מגדילה את החשיפה של האתרים למנועי החיפוש השונים ובכך מגדילה את מספר הגולשים. אתר נגיש הוא אתר המאפשר לכל אדם ליהנות מחוויית הגלישה שלו. באחריות ארגון המספק שירות או מידע אודות הארגון הניתן באמצעות אתר,/יישומון/מסמכים  ו/או בכל אמצעי אחר להנגיש את השירות / המידע הניתן ע"י הארגון. דרישת נגישות מחויבת בשתי מערכות הפעלה נפוצות לפחות. יש להנגיש יישומונים כפי שמנגישים אתר, אלא אם כן, יש אתר מותאם נגיש עם שירות זהה לזה הניתן ביישומון. אולם, אז חובה לפרסם קישור נגיש ככל שניתן המפנה לאתר הנגיש. הנגשת אתר אינטרנט תבוצע בהתאם לתקנה 35 בקובץ "תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)(תיקון), תשע"ח- 2017" ולתקן ישראלי ת"י 5568 "קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט" , רמת הנגישות הנדרשת היא רמה AA תקנה 93 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ( התאמות נגישות לשירות) התשע"ג – 2013 קובעת  שיש לבצע בדיקה בדבר קיומן של התאמות  הנגישות הנדרשות באתר האינטרנט ובהתאם לממצאים לבצע את ההתאמות הנדרשות, נדרש לציין במקום בולט באתר, הצהרה הכוללת מידע באיזה דפדפנים בוצעה הבדיקה, אודות מועד עדכון ההצהרה, התאמות הנגישות שבוצעו, פרטי רכז הנגישות ודרכי ההתקשרות עימו, ככל שנדרש עפ"י חוק, פרטים המאפשרים יצירת קשר לצורך הודעה על העדר התאמת נגישות או בקשה לביצוע הנגשה.

עסקים הפטורים מהנגשה:

עסק פטור או עסק שמחזור ההכנסות שלו קטן מ- 100,000 ₪ פטור מהנגשת אתר. עסק שמחזור שנתי ממוצע 300,000 ₪ צריך להנגיש את האתר עד ליום 26.10.2020 עסק שמחזור ממוצע שלו עומד על 1,000,000 ₪ יהיה פטור למשך 3 שנים מתום שנת המס האחרונה שנכללה בבדיקת המחזור הממוצע החייב ויהיה ניתן לחדשו כל 3 שנים מביצוע התאמות נגישות באתר שהחל להפעיל לפני 25.10.17 ובלבד שדרכי ההתקשרות איתו לצורך קבלת שירות מפורסמות באתר או ככל האפשר באתר אחר ובלבד שיהיה נגיש בדיקה תקופתית – תקנה 28 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות בשירות) התשע"ג – 2013 קובעת שיש לבצע בדיקה להתאמות נגישות לפחות אחת ל-5 שנים ותאושר ע"י מורשה נגישות השירות.

לקוחותינו נהנים מליווי מקצועי בהתאם לדרישות החוק והתקנות:

-בדיקת התאמות הנגישות באתר -מיפוי ההתאמות הנדרשות באתר -מתן הנחיות לביצוע התאמות לבית התוכנה -ליווי בעת ביצוע ההתאמות -בדיקה לאחר יישום ההתאמות ועד לעמידה בדרישות