הנגשת מוסדות חינוך

ביום, 21 במאי 2018, אושרו תקנות המחייבות להנגיש כל מוסד חינוך חדש. התקנות אושרו בועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.

 שמם המלא: תקנות התכנון והבניה (ביצוע התאמות נגישות למוסד חינוך חדש), התשע"ח-2018.

יחד עם תקנות הנגישות למוסדות חינוך קיימים משנת 2011 ותקנות הנגישות הפרטנית אשר אושרו השנה, הקובעות אילו התאמות יש לספק לתלמידים, התקנות החדשות מאפשרות לכל תלמיד והורה עם מוגבלות לממש את זכותם לחינוך שוויוני ונגיש. התקנות החדשות מחייבות בין היתר, לבנות בכל בית ספר דרכים נגישות, ובתי שימוש נגישים, ולהתקין פיר מעלית לפי הצורך. בנוסף, אם יש מקום להתכנסות יותקנו בו מקומות ישיבה מתאימים, יותקנו תקרות אקוסטיות בחלק מבית הספר ובפנימיות ייבנו חדרי אכסון נגישים. התקנות הן פרי מאמץ משותף של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות עם משרדי האוצר והחינוך וארגוני האנשים עם מוגבלות, שהיו פעילים לאורך כל הדרך, והובלו על ידי ח"כ אילן גילאון, יו"ר ועדת המשנה לתקנות הנגישות.

על התקנות להיחתם בידי שר הפנים. הן ייכנסו לתוקף כעבור שנה ממועד פרסומן ברשומות.