העסקת עובדים עם מוגבלות

פרק ד' בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כי אין להפלות אדם עם מוגבלות מחמת מוגבלותו ובלבד שהוא כשיר לתפקיד/ משרה בכל שלבי העסקת העובד, החל מתהליך הקבלה לעבודה, ולבצע התאמה של הבחינות וראיון העבודה בהתאם למוגבלותו של המועמד/ת לעבודה, תנאי עבודה קידום, הכשרה, פיטורין והטבות ותשלומים הניתנים לעובד בגין פרישה.

החוק קובע כי כל ארגון המעסיק לפחות 25 עובדים, חייב לפעול לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בקרב עובדיו.

אדם עם מוגבלות – אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.

בנוסף, החוק קובע כי כל ארגון המעסיק לפחות 100 עובדים חייב לפעול להעסקת עובדים עם מוגבלות בשיעור של 3% לפחות מכלל העובדים, כולל ביצוע ההתאמות הנדרשות על מנת לאפשר את העסקתם של אנשים עם מוגבלות משמעותית.

עובד או מועמד עם מוגבלות עם מוגבלות משמעותית – אדם עם מוגבלות שמתקיים בו אחד מהתנאים הנ"ל:

1. דרגת נכות של 40% לפחות

2. דרגת נכות של 20% לפחות ומתקיים בו אחד מאלה:

a. זכאי לשיקום תעסוקתי לפי פרקים ה' או ט' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה- 1995

b. משוקם או זכאי לשיקום תעסוקתי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט- 1959 (נוסח משולב)

c. משתתף או השתתף בתכנית תעסוקה מטעם משרד הכלכלה והתעשייה

3. זכאי לשכר מינימום מותאם לפי סעיף 17 (ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987

4. זכאי לשירותי רווחה מחמת מוגבלותו בידי האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם או אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

לקידום ייצוג הולם להעסקת עובדים עם מוגבלות, המעסיק צריך למנות אחראי על העסקת עובדים עם מוגבלות ולהכין תוכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות.

אחראי על העסקת עובדים עם מוגבלות – עובד ייעודי לנושא זה, או עובד אחר מבין העובדים הממלא תפקיד נוסף. מומלץ שהעובד יהיה מתחום משאבי אנוש.

תפקידיו של אחראי להעסקת אנשים עם מוגבלות:

1. לפעול בהתאם להנחיות מקצועיות שנתן משרד הכלכלה והתעשייה בהתייעצות עם הנציבות.

2. לבחון את עמידת הארגון ביעד שנקבע להעסקת עובדים עם מוגבלות.

3. ללוות את כל היחידות בארגון למימוש היעד בהתאם לנוהל שייקבע.

4. להתעדכן בכלים ובשירותים המוצעים וליישם את אלה הרלוונטיים לארגון.

5. להוביל את תהליך הפקת הלקחים והלמידה של הארגון.

6. להוות גורם מייעץ פנים-ארגוני לכל היחידות הרלוונטיות בנושא העסקת עובדים עם מוגבלות.

7. להיות כתובת לפניות של עובדים עם מוגבלות בארגון.

8. לתעד את הפעולות שהארגון נוקט לצורך עמידה בדרישות צו ההרחבה.

9. לוודא כי מידע סודי אודות מועמד/ עובד עם מוגבלות ייחשף אך ורק רק בפני הגורמים הרלוונטיים בארגון.

המעסיק יכין תוכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות, שתוכן בהתחשב בלקחים שהופקו משנים קודמות ובגורמים לאי עמודה ביעד הייצוג. התוכנית תכלול:

1. העדפת העסקה או קידום מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים לתפקיד.

2. ייעוד משרות במגוון תפקידים שיועסקו בהם רק מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית

3. פנייה לגורמים העוסקים בשילובם בתעסוקה של עובדים עם מוגבלות משמעותית

4. תיעוד של יישום התוכנית

באחריות המעסיק להתאים את מקום העבודה לעובד עם מוגבלות, לפי צרכיו המיוחדים, על מנת לאפשר לו למלא את תפקידו. המדינה משתתפת במימון התאמות לעובדים עם מוגבלות במקום עבודתם בהתאם ל"תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות), תשס"ו-2006" (לחץ כאן לקישור לתקנות). השתתפות המדינה ניתנת כהלוואה עומדת עם ביצוע ההתאמה, והופכת כעבור שנה למענק, בהתקיים התנאים המפורטים בטופס הבקשה למימון (לחץ כאן למידע נוסף)