קישורים

חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות. מטרה: חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך… קרא עוד

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים) התשע"ב-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיפים, 19ט ו–19יד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 1 )להלן – החוק(, ולאחר התייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם התשנ"ח-1998 מוגבלות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר הפנים, בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 19סז לחוק, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה. פרק א': פרשנות. בתקנות אלה – "אדם עם מוגבלות", "גוף… קרא עוד

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19יב לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 1 )להלן – החוק(, ולאחר התייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם התשנ"ח-1998 מוגבלות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 19סז לחוק, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: פרק א': פרשנות. 1 בתקנות אלה – "אירוע" – הרצאה, כנס, עצרת, משחק או… קרא עוד

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח'1 פרק א': בניין מגורים חדש.

פרשנות. הגדרות .8.250: בפרק זה – "אגף" – חלק מבניין שיש בו 6 יחידות דיור או יותר שלהן כניסה משותפת או חדר מדרגות משותף; "בניין מגורים חדש" – בניין או חלק מבניין, שיש בו 6 יחידות דיור או יותר, שלהן כניסה משותפת או חדר מדרגות משותף, והיתר לבנייתו או לשימוש בו ניתן אחרי יום י' בחשוון התשס"ז (1 בנובמבר 2006); "שטח משותף" – שטח בבניין מגורים… קרא עוד

חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 סעיף 8ב'

נגישות לאנשים עם מוגבלות. (א) בסעיף זה ובסעיף 8ג – "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998; "מורשה לנגישות השירות" – כמשמעותו בסעיף 19מא1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שהוא עובד של רשות הרישוי או שרשות הרישוי התקשרה עמו לענין זה; "מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה" – כמשמעותו בסעיף 19מא לחוק שוויון זכויות לאנשים… קרא עוד