קלפי נגישה

מידע אודות קלפי נגישה

ההנחיות מתבססות על חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), תשכ"ט- 1969 וחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה- 1965

קיימים שני סוגי קלפיות נגישות:

1. "קלפי נגישה"- קלפי שיש בה ואליה סידורי גישה מותאמים לבעלי מוגבלות בניידות. בקלפי זו רשאים להצביע רק בוחרים ששמם כלול בה, ברשימת הבוחרים.

2. "קלפי נגישה מיוחדת"- יוכל להצביע במעטפה כפולה כל אזרח הטוען שהוא מוגבל בניידות והקלפי בה הוא רשום אינה מוגדרת כנגישה מיוחדת. בהצבעה בקלפיות הנגישות המיוחדות יידרש הבוחר, אם מוגבלותו אינה ניכרת לעין או אם אין ברשותו תעודה המעידה על כך שהוא מוגבל בניידות, לחתום בפני המזכיר/ המזכיר הנוסף של ועדת הקלפי על הצהרה (טופס 26 ו') לפיה הינו מוגבל בניידות

בכל רשות מקומית יהיה לפחות מקום קלפי אחד, שיש בו ואליו סידורי גישה והצבעה מתאימים לאנשים המוגבלים בניידות וביישוב שמספר הקלפיות בו עולה על 20 יהיו לפחות שני מקומות קלפי כאמור.

ברשות מקומית שיש בה יותר מעשרת אלפים תושבים ביום ה-60 שלפני יום הבחירות יהיה, לפחות, מקום קלפי אחד כאמור בסעיף קטן (א), לכל שטח גיאוגרפי רצוף שבו עד כעשרת אלפים תושבים.

במקום שבו מוצבת קלפי נגישה יש לוודא סידורי גישה והצבעה לאנשים עם מוגבלות בניידות.

הצבעה בעזרת אדם אחר

  • ככלל, על האדם להצביע בכוחות עצמו. אולם, מצביע שלא מסוגל לבצע בעצמו את הפעולות המעשיות הדרושות כדי להצביע בקלפי, יכול להיות מלווה בידי אדם אחר שיסייע לו בפעולת ההצבעה, בלבד שהדבר נרשם בפרוטוקול ועדת הקלפי, שהמלווה לא ילווה יותר משני מצביעים ביום הבחירות ואינו עובד במוסד שבו מתגורר המצביע.
  • חשוב להדגיש כי אסור למלווה להצביע במקומות של האדם עם המוגבלות או להחליף את שיקול דעתו. לכן, אם אדם אינו מוגבל פיסית כלשהי, עליו להצביע בכוחות עצמו וללא ליווי.