רכז נגישות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998 קובע כי כל ארגון הנותן שירות לציבור ומעסיק 25 עובדים לפחות חייב למנות רכז נגישות מקרב עובדיו.

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג- 2013 קובעות כי יש לפרסם את שמו של רכז נגישות, מיקום משרדו ודרכי הפניה אליו. פרסום המינוי לא יאוחר מיום 1.7.2014. ההמלצה אומרת – רכז נגישות יהיה עובד בתפקיד ניהולי או שעבר הכשרה במיומנויות ניהול וקידום פרויקטים, אם מתאפשר, אדם עם מוגבלות

הכשרת רכז נגישות:

-הכרת  תכני  אתר האינטרנט של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות או  בעל ניסיון מעשי של שנה לפחות בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות, -הכרת החוק והתקנות ולוודא עמידה של הארגון בדרישות. -הכרת כל סוגי המוגבלות והשירותים הקיימים עבור כל סוג מוגבלות. -הכרת תפקידי מורשה נגישות השירות. -הכרת תפקידי מורשה נגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה). -אופן פנייה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. -הכרת פרסומי הנציבות הנוגעים לחובות הנגישות החלות על הארגון. -עדכון אחת לשנה בחידושים בתחום הנגישות, על סמך העדכונים אשר תפרסם הנציבות.

תפקידיו של רכז נגישות:

-מסירת מידע לציבור אודות הנגישות של השירות או המקום שבו הוא ניתן, אמצעי העזר ושירותי העזר הניתנים בשירות -מתן ייעוץ והדרכה בדבר חובותיו בדבר חובותיו בתחומי הנגישות ומניעת אפליה של אנשים עם מוגבלות

באחריות רכז נגישות לייעץ ולהדריך  וללוות את הארגון בנושאים:

-ריכוז נושא הנגישות בארגון- עוגן מקצועי ומקור ידע בארגון בנושא הנגישות. -שמירת הסדרי הנגישות בארגון לטווח הארוך -גורם מקשר בין המטה ליחידות המשנה בתחום הנגישות -גורם מקשר עם גורמים וארגונים רלוונטיים בתחום -מסירת מידע לציבור על הנגישות בארגון והאמצעים בהם ניתן שירות נגיש -שמירת מוניטין הארגון והימנעות מתביעות

רכז נגישות הינו הגורם הממליץ על יישום דרישות החוק, וליידע את הנהלת הארגון אודות החובות ומשמעותן החלות על הארגון.

אנו מספקים ללקוחותינו שרותיי ייעוץ וליווי לרכז הנגישות כך שיוכל למלא את תפקידו ביעילות ובמקצועיות.

במסגרת הייעוץ והליווי צוות נגישות מכשיר רכז נגישות לפעילות השוטפת.

-הכרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והתקנות שהותקנו מתוקף החוק. -הכרת סוגי המוגבלויות. -עקרונות מימוש זכויות אדם עם מוגבלות במתן שירות וכל זאת  בהתאם לצרכי הארגון. -ההכשרה מתבצעת במשרדי נגישות לעסקים במספר מפגשים בהתאם לצורכי הארגון.