בתוקף סמכותי לפי סעיפים, 19ט ו–19יד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 1 )להלן – החוק(, ולאחר התייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם
התשנ"ח-1998 מוגבלות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר הפנים, בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 19סז לחוק, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה. פרק א': פרשנות. בתקנות אלה – "אדם עם מוגבלות", "גוף ציבורי", ו"נציבות" – כהגדרתם בסעיף 5 חוק;
"בעלים" – כהגדרתו בסעיף 19ח)ו( לחוק; "בניין קיים" – מקום ציבורי שהוא בניין לרבות חלק ממנו ושטחי החוץ שלו, שהיתר לבנייתו או לשימוש בו כמקום ציבורי ניתן לפני יום י"א באב התשס"ט )1 באוגוסט 2009(; "דירה" – חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת, לעסק או לכל צורך אחר