חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות. מטרה: חוק זה מטרתו…

להמשך קריאהחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים) התשע"ב-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיפים, 19ט ו–19יד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 1 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם התשנ"ח-1998 מוגבלות ועם ארגונים העוסקים בקידום…

להמשך קריאהתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים) התשע"ב-2011

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19יב לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 1 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם התשנ"ח-1998 מוגבלות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם…

להמשך קריאהתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח'1 פרק א': בניין מגורים חדש.

פרשנות. הגדרות .8.250: בפרק זה – "אגף" – חלק מבניין שיש בו 6 יחידות דיור או יותר שלהן כניסה משותפת או חדר מדרגות משותף; "בניין מגורים חדש" – בניין או…

להמשך קריאהתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח'1 פרק א': בניין מגורים חדש.

חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 סעיף 8ב'

נגישות לאנשים עם מוגבלות. (א) בסעיף זה ובסעיף 8ג – "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998; "מורשה לנגישות השירות" – כמשמעותו בסעיף…

להמשך קריאהחוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 סעיף 8ב'